wie doet wat?

De taakverdeling Yn Sicht

Taken Assistente

U kent onze doktersassistentes waarschijnlijk het beste door de telefonische contacten en via hun baliewerkzaamheden. Naast de telefonische- en balietaken zijn de assistentes echter ook betrokken bij de papieren en elektronische post, dossierverwerking, websitecontacten, patiëntenadministratie, herhaalrecepten, voorraadbeheer en de griepvaccinaties.

De doktersassistente heeft ook een eigen spreekuur. U kunt tijdens dit spreekuur onder andere terecht voor;

 • het maken van een uitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek
 • het aanleggen van de 24-uurs bloeddrukmeter
 • het maken van een ECG (=hartfilmpje)
 • het behandelen van wratten
 • het verwijderen van hechtingen
 • het geven van injecties
 • het afnemen van kweekjes
 • wondverzorging
 • oren uitspuiten
 • urineonderzoek
 • vingerprikken
 • zwachtelen

Ook doen onze assistentes de bloeddrukcontroles en vinden deze niet meer bij de huisarts plaats. Door de wijzigingen in de zorgvraag zal in de toekomst het takenpakket van de doktersassistente zich verder uitbreiden.
De doktersassistente heeft een brede en deskundige achtergrond en bespreekt de bevindingen van het spreekuur na met de huisarts. Waar nodig vindt er na- en bijscholingen plaats.

Taken Praktijkondersteuners

Een praktijkondersteuner is in Nederland een inmiddels niet meer weg te denken functie binnen de huisartsenzorg. De functie wordt vaak afgekort tot POH: Praktijkondersteuner Huisarts.

In de afgelopen decennia kreeg de gezondheidszorg in Nederland in toenemende mate te maken met patiënten met chronische aandoeningen en psychische klachten. Dit zorgde voor een extra taakbelasting voor de huisartsenzorg, maar ook voor de veelal duurdere specialistische ziekenhuiszorg. Er ontstond vanuit beide partijen een sterke behoefte aan taakverdeling en kwalitatief hoogwaardige begeleiding van deze kwetsbare groep patiënten. In samenwerking met beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties is daarom de functie van praktijkondersteuner ingevoerd.

In eerste instantie werd er ingezet op adequate begeleiding voor deze specifieke patiëntengroepen, maar al gauw kwam er ook steeds meer aandacht voor het verhogen van de kwaliteit van leven en preventie van (verdere) complicaties. In het kader van de toenemende vergrijzing is er ook steeds meer aandacht voor de specifieke multi-problematiek van ouderen: meerdere chronische aandoeningen met somatische én psychische problemen. Door de relatief snelle ontwikkelingen in de (on)gezondheid van de Nederlandse bevolking, het invoeren van marktwerking in de zorg en nieuwe zorgstandaarden – waarbij ook preventie en leefstijl centraal staan – heeft de POH’er een zeer enerverende en dynamische functie gekregen.

Op dit moment heeft Huisartsenpraktijk Yn Sicht 4 praktijkondersteuners:

Berber de Jong-Niemarkt

Somatiek

Lisette de Vries-Roestenberg

Somatiek

Saskia van Brug

Somatiek

Wim-Jan Boonstra

GGZ

De Praktijkondersteuner Somatiek begeleidt patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening, vooral met diabetes, astma/COPD en hart- en vaatziekten (Cardiovasculair Risicomanagement/hoge bloeddruk). De praktijkondersteuner geeft voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controleonderzoeken uit. Een praktijkondersteuner heeft een eigen spreekuur en bezoekt oudere patiënten die niet meer naar de praktijk kunnen komen. Door regelmatige nascholingen blijft de praktijkondersteuner op de hoogte van allerlei ontwikkelingen.

De praktijkondersteuner voor mensen met psychische klachten; POH-GGZ

Wat doet de POH-GGZ?

De praktijkondersteuner en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van patiënten met psychische klachten zoals somberheid, angst, stress/spanning, werk gerelateerde problematiek, onverklaarbare lichamelijke klachten en/of hulp bij het verwerken van het verlies van een dierbare.

Wat kan de POH-GGZ voor u betekenen? 

De POH-GGZ kan u begeleiden in de vorm van een aantal ondersteunde gesprekken en adviseert de huisarts  over een eventuele behandeling. In sommige gevallen adviseert de POH-GGZ u en uw huisarts om door te verwijzen, bijvoorbeeld naar een psycholoog of psychiater. De POH-GGZ rapporteert aan uw huisarts.

Begeleiding door de POH-GGZ

Het eerste gesprek is een intakegesprek waarbij nader onderzocht wordt wat de aard en oorzaak van de klachten zijn. De vervolggesprekken zijn gericht op het aanpakken van de problematiek. Indien u begeleid wordt door de POH-GGZ vindt er regelmatig overleg plaats tussen huisarts en POH-GGZ. De huisarts blijft namelijk medisch eindverantwoordelijk. De POH-GGZ en de huisarts werken dus nauw samen tijdens de behandeling en begeleiding.

eHealth
De POH-GGZ maakt gebruik van eHealth in de behandeling van psychische klachten. eHealth gaat over digitale toepassingen in de zorg, onder andere online zelfhulp. Er wordt gewerkt met de programma’s van Therapieland. De programma’s zijn opgebouwd uit video’s waarin een gezondheidszorgpsycholoog te zien is die patiënten door middel van educatie en opdrachten door de sessies heen begeleidt. De reacties van patiënten die met Therapieland werken zijn positief. Het wordt als prettig ervaren dat het programma thuis in eigen tempo gevolgd kan worden en dat klachten op een interactieve manier aangepakt worden. De programma’s die vaak worden ingezet zijn gericht op de behandeling van piekeren, angst, stress, assertiviteit, rouwverwerking en slaapproblemen.

Medicatie

De POH-GGZschrijft geen medicijnen voor. Mocht dit echter nodig zijn dan kan u huisarts dit doen. De POH-GGZ kan de werking van de medicijnen met u bespreken.

Aan de gesprekken met de POH-GGZ zijn voor u geen kosten verbonden. Deze zorg valt onder de basisverzekering. Aangezien het om huisartsenzorg gaat, is deze zorg ook vrij van eigen risico.

Er wordt tijd voor u gereserveerd in de agenda van de POH-GGZ. Indien u verhinderd bent, dient u de gemaakte afspraak uiterlijk 24 uur van te voren af te zeggen. Via de doktersassistente kunt u een nieuwe afspraak maken.

De POH-GGZ is aanwezig op maandag en donderdag van 8.00-17.00 uur en telefonisch bereikbaar via de doktersassistente. De gesprekken vinden zoveel mogelijk in de huisartsenpraktijk plaats. Indien u minder mobiel bent, kan de POH-GGZ bij u thuis komen.

Uw Privacy

Alle gesprekken met de POH-GGZ zijn strikt vertrouwelijk. Mocht het nodig zijn om informatie met anderen te delen dan zal dit met u overlegd worden.

Taken Verpleegkundig Specialist

De Verpleegkundig specialist draait zelfstandig spreekuur, ter ondersteuning van de huisarts.